Evaluatie Garantieregelingen

evaluatie garantieregelingenOnlangs werd door de Algemene Rekenkamer een evaluatie garantieregelingen uitgevoerd. Dit als onderdeel van het Verantwoordingsonderzoek EZ 2014. Hierbij werden de bestaande garantieregelingen bedrijfsfinanciering Borgstelling MKB Kredieten (BMKB), Garantieregeling Ondernemingsfinanciering (GO) en Groeifaciliteit tegen het licht gehouden. Deze garantieregelingen beogen kredietverlening door banken te stimuleren. Dit om zogenaamde onderfinanciering van het bedrijfsleven te voorkomen. Het effect zou moeten zijn: een extra volume bedrijfsfinanciering door banken. Want sinds april 2008 neemt de jaarlijkse groei van de totale zakelijke kredietverlening aan niet-financiële bedrijven (grootbedrijf en MKB) in Nederland af. Sinds juli 2013 krimpt de kredietverlening.

Omvang van garanties

Eind 2014 had EZ voor 2,6 miljard euro aan garantieverplichtingen uitstaan via de garantieregelingen Borgstelling MKB kredieten, de Garantie Ondernemingsfinanciering en de Groeifaciliteit. Door het ministerie van Economische Zaken wordt verondersteld, dat de garantieregelingen totaal tot meer dan €8 mrd aan extra leningen aan het MKB hebben geleid. Dit in de evaluatieperiode 2009-2013.

Deze regelingen kosten de overheid natuurlijk geld: uitvoeringskosten en –helaas ook- aanspraken op garanties. Sinds 2009 hebben de garantieregelingen (zoals Borgstelling MKB Kredieten BMKB, Garantieregeling Ondernemingsfinanciering GO, Groeifaciliteit enz.) de Nederlandse overheid € 350 miljoen gekost. De vraag is dan ook terecht: hoe doelmatig werd dat geld ingezet.

Evaluatie Garantieregelingen

De Algemene Rekenkamer constateert in deze evaluatie garantieregelingen dat het ministerie van Economische Zaken (EZ) onvoldoende zicht heeft of de Borgstelling MKB Kredieten BMKB en Groeifaciliteit voldoende bijdragen aan extra bedrijfsfinanciering aan bedrijven. En bovendien constateert de Algemene Rekenkamer dat ministerie van Economische Zaken (EZ) onvoldoende zicht heeft op de oorzaken van deze onderfinanciering.

Onvoldoende duidelijk wordt hoeveel gezonde bedrijven met veelbelovende initiatieven zonder resultaat aankloppen bij financiers. En die daarna alsnog bedrijfskrediet ophalen met staatsgarantie. Voor de Garantieregeling Ondernemingsfinanciering is de analyse minder somber: vastgesteld werd dat 50% van de bedrijfsfinanciering via deze regeling additioneel is. Maar ja, dan blijft er wel een onduidelijke 50% over!

Doelmatigheid Garantieregelingen

Men zou kunnen veronderstellen dat de garantieregelingen vooral bijdragen aan het comfort van banken, terwijl dit toch onvoldoende een incentive is om extra bedrijfskrediet te verstrekken. En dat is vanuit de belastingbetaler gezien toch een minder doelmatige besteding van overheidsgelden.

Hoe dan ook is het spijtig dat bij deze evaluatie garantieregelingen het volume bedrijfsfinanciering en inzet van overheidsgelden onvoldoende inzichtelijk is. Hopelijk leidt dit niet tot een verschraling van de garantieregelingen. Want dat is voor het MKB een minder prettige uitkomst.

Bankkrediet

bankkredietVoor bedrijfsfinanciering voor het MKB bedrijf zijn er een groot aantal mogelijkheden. Traditioneel zijn er de bancaire financieringoplossingen: bankrediet, leasing of factoring. Maar ook via risicodragend vermogen zoals informal investment, participatiemaatschappijen, private equity fondsen etc. wordt een groot volume bedrijfsfinanciering gerealiseerd. Daarnaast zijn er specifieke initiatieven die startende en bestaande MKB ondernemingen voorzien van een bedrijfsfinanciering, zoals bijvoorbeeld Qredits. En sinds een paar jaar zijn voor het MKB bedrijf crowdfunding en kredietunies sterk in opkomst. Ook in het nieuws verschijnen met regelmaat initiatieven zoals De Nieuwe Ondernemingsbank DNOB. Sommige nieuwe initiatieven voor bedrijfsfinanciering MKB lijken succesvol. Maar deze zijn vaak ook niet zonder zorgen, zoals bijvoorbeeld kredietunies.

Sinds de kredietcrisis 2008 zijn banken helaas terughoudend in het verstrekken van een bankkrediet. Strengere eisen van toezichthouders, sinds november 2014 de Europese Centrale Bank ECB, hebben stagnaties veroorzaakt in de kredietverstrekking door banken. Kredietnemers moeten aan strengere eisen voldoen voor een bedrijfsfinanciering. Dat is dan ook de reden dat alternatieven voor bedrijfskrediet zoals crowdfunding en kredietunies zo’n sterke groei doormaken. Maar een bancaire lening van een bank is toch soms ook goed mogelijk. Zeker door ruimere garantieregelingen BMKB en GO helpt de Nederlandse Overheid de banken te stimuleren om bancair bedrijfskrediet te verstrekken.

Een bedrijfsfinanciering van een bank is meestal de snelste en goedkoopste oplossing. De afsluitingskosten en de rentetarieven van bijvoorbeeld crowdfunding, kredietunies of Qredits liggen beduidend hoger dan een regulier bankkrediet. De afsluitprovisie voor een lening bij Qredits is bijvoorbeeld circa 1,65%. En de rente op de bedrijfslening zelf is 9,75%. Vaak is een bankkrediet de beste oplossing. Een aantal tips voor bankkrediet.

Onderbouwing bankkrediet

Een goed bedrijfsplan met de juiste onderbouwing van het bedrijfskrediet zijn essentieel. Daarin staat een goede analyse van de financiële historie: de rentabiliteit, de liquiditeit, de solvabiliteit, het cashgenererend vermogen, de balansstructuur, de waarde van de activa en de stille reserves. Maar ook onderbouwde prognoses zijn essentieel. Waarop zijn de omzetten, marges, kosten gebaseerd? Hierbij horen ook een marktanalyse, ondersteund door externe bronnen en een concurrentieanalyse. Banken bieden vaak handige sectoranalyses, zoals Cijfers en Trends (Rabobank) en Visie op Sectoren (ABN AMRO). Tegenwoordig doet een bank een diepgaandere analyse van het te financieren bedrijf. De aanvrager moet ook voldoende score op bedrijfsmatige aspecten: de kwaliteit van de ondernemer en het management, het primaire proces, de plek in de waardeketen, de langlopende operationele verplichtingen, het cash-management en het cashgenererend vermogen na financiering en de structuurrisico’s die samenhangen met de groepsstructuur.

Financieringsaanvraag

Naast een goed plan is een goede begeleiding van groot belang om bedrijfskrediet te verkrijgen. Wat vaak voorkomt is dat in de aanvraag van een bedrijfskrediet zaken vermeld worden die feitelijk een showstopper betekenen. Bijvoorbeeld: een lagere rentabiliteit na een investering en financiering daarvan. Of juist dat er essentiële aspecten die nodig zijn voor een positieve besluitvorming worden onderbelicht. Soms is de financieringsaanvraag te uitgebreid en onvoldoende ‘to the point’. Kortom: het is effectiever om dat eerst intern in orde te maken voordat de informatie over een kredietaanvraag naar de bank gaat. En bankmedewerkers zijn ook maar mensen: zij hebben ook een chronisch gebrek aan tijd. Een helder en complete aanvraag voor een bedrijfskrediet helpt om een bancair bedrijfsfinanciering te verkrijgen.

Begeleiding bij bankkrediet

Een adviseur of accountant speelt beslist een goede rol om ‘werelden’ aan elkaar te knopen. Een adviseur die de processen en de criteria van de bank begrijpt kan essentiële vragen beantwoorden. Zo wordt de procedure versneld en wordt tijd en energie op een effectieve manier ingezet. Een financieringsaanvraag moet technisch gezien natuurlijk kloppen. Door het inschakelen van een juiste adviseur kunnen valkuilen worden vermeden.
©BBO&F

Meer MKB krediet mogelijk voor bedrijven via Qredits

bedrijfsfinancieringVia Qredits krijgen MKB ondernemers ruimere mogelijkheden voor bedrijfsfinanciering. Tot voor kort kon bedrijfskrediet worden verkregen in de vorm van een Mikro krediet tot €50.000. Daarnaast werd eind 2013 het MKB krediet beschikbaar. Het ging om de invulling van financieringsbehoefte tot €150.000 voor investeringen.

Vanaf 1 december 2014 wordt de kredietlimiet MKB krediet verhoogd naar €250.000. Dit op initiatief van het ministerie van Economische Zaken. De belangrijkste motivatie is, dat MKB ondernemers onverminderd problemen hebben met het verkrijgen van een bedrijfsfinanciering via banken. Zo stagneren investeringen in nieuwe ontwikkeling en blijven kansen voor groei onbenut.

Volgens minister Kamp heeft Qredits al in 5.200 gevallen van een eerdere kredietafwijzing door banken, ondernemers kunnen helpen. Zie hier het nieuwsfragment Vandaag de Dag van 14 oktober 2014.

Door recente uitbreiding van garantieregelingen (momenteel totaal 8 Miljard kredieten met staatsgarantie) en nu deze bedrijfsfinanciering MKB krediet hoopt de overheid bij te dragen aan de aan economische groei van het MKB in Nederland.


©BBO&F

Garantie MKB Financiering

garantie MKB financieringEconomische Zaken stelt € 400 miljoen extra beschikbaar garantie voor de bedrijfsfinanciering van het MKB. De nieuwe regeling voorziet in een staatsgarantie van 80% van de verstrekte bedrijfsfinanciering.

Door de economische crisis stagneert de investeringsbereidheid bij het MKB: de behoefte aan bedrijfskrediet is structureel gedaald. Maar díe bedrijven die willen investeren in groei stuiten daarbij op een afwijzing bij banken om krediet te verstrekken.

Daardoor blijkt het verkrijgen van bedrijfsfinanciering voor goede en kansrijke MKB bedrijven in toenemend mate lastig. Zo blijven de investeringen bij individuele bedrijven achter. Een knelpunt voor verdere groei van MKB bedrijven. Een struikelblok voor economisch herstel.

De nieuwe kredietregeling is zo een uitbreiding van de bestaande garantieregelingen. De regeling Extra garantie MKB Financiering is bedoeld voor (institutionele) verstrekkers van bedrijfsfinanciering aan MKB bedrijven. Gedurende een periode van 8 weken kunnen deze een aanvraag indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemerschap.

Bestaande Garantie MKB Financiering

De regeling extra garantie MKB Financiering vertoont veel paralellen met de MKB Borgstellingskrediet. Deze wordt echter (vrijwel) uitsluitend toegepast door bancaire instellingen. De maximale (standaard) garantie in het MKB Borgstellingskrediet is momenteel 67.5%. De huidige regeling voorziet dus in een extra matiging van financiële risico’s. De nieuwe garantieregeling tevens opengesteld voor andere (niet-bancaire) financiers.

De regeling extra garantie MKB Financiering is tevens een aanvulling op andere garantieregelingen zoals de SEED regeling (specifiek voor Technostarters (technolgisch innovatieve startende bedrijven)), de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) faciliteit (specifiek voor grote bedrijfskredieten van banken tot €150.000) en de Groeifaciliteit (specifiek voor verstrekkers van risicodragend vermogen).

Hopelijk wordt snel duidelijk welke verstrekkers van bedrijfsfinanciering zich kwalificeren voor deze regeling extra garantie MKB financiering. Dan kunnen MKB bedrijven met succes de weg bewandelen naar uitbreiding van noodzakelijk bedrijfskrediet.


©BBO&F

Dutch Good Growth Fund

Dutch Good Growth FundOndernemingskrediet voor investering in opkomende markten

Vanaf 1 juli 2014 is bedrijfsfinanciering uit het Dutch Good Growth Fund (DGGF) beschikbaar voor MKB ondernemers die willen investeren in opkomende markten of ontwikkelingslanden.

Het fonds Dutch Good Growth Fund (DGGF) is een kredietregeling van de rijksoverheid, het ministerie van Buitenlandse Zaken. Een bedrijfslening is maximaal € 10 miljoen. Dit bedrijfskrediet is voor investeringen in 66 landen in Afrika, Azië, Latijns-Amerika en Midden- en Oost-Europa. Het fonds Dutch Good Growth Fund kan worden gebruikt voor bedrijfsfinanciering van Nederlandse MKB bedrijven voor investeringen in de betreffende landen. Maar ook voor de opzet van een investeringsfonds voor MKB bedrijven in die landen.

Exporterende MKB ondernemingen kunnen ook via Atradius Dutch State Business een verzekering afsluiten tot € 15 miljoen. Dit om betalingsrisico (debiteurenrisico) voor operationele transacties met afnemers in een DGGF land af te dekken. Ook kunnen MKB bedrijven een bedrijfskrediet tot € 2 miljoen aanvragen. Dit voor de financiering van export opdrachten aan afnemers in DGGF landen (orderfinanciering en debiteurenfinanciering).

Voorwaarden Dutch Good Growth Fund

Voor aanvragen van bedrijfsfinanciering uit het Dutch Good Growth Fund wordt de groeipotentie van de investering in de lokale economie beoordeeld. Ook wegen criteria van maatschappelijk ondernemen (MVO) mee. Daarnaast wordt de bedrijfseconomische rentabiliteit van de investering beoordeeld. De continuïteit van de kredietnemer moet op langere termijn zijn gewaarborgd. Dit zodat de exportkrediet ook weer kan worden terugbetaald. De MKB ondernemer moet aantonen voldoende kredietwaardig te zijn: dus voldoende betaalcapaciteit hebben om het krediet vanuit de eigen winstgevendheid te kunnen terugbetalen. Ook zullen garanties (zekerheden) worden gevraagd. De lening zal altijd moeten worden terugbetaald. Dus niet bij een voortijdige afschrijving van de investering worden omgezet in een subsidie, zoals wel het geval is bij bijvoorbeeld het Innovatiekrediet.

Doelstellingen bedrijfskrediet DGGF

Naast de bedrijfseconomische aspecten wordt ook de aanvraag voor een bedrijfsfinanciering uit het Dutch Good Growth Fund (DGGF) inhoudelijk op een aantal doelstellingen beoordeeld. Kern hierbij is maatschappelijk verantwoord ondernemen. De investering moet bijdragen aan de ontwikkeling van de lokale economie, leiden tot verbeteringen van de economische omstandigheden, werkgelegenheid en economisch potentieel.


©BBO&F