Borgstellingskrediet MKB voor bedrijfsfinanciering

financiering bedrijfEen MKB Borgstellingskrediet (BMKB) wordt verstrekt door banken. De overheid staat hierbij garant voor een deel van de lening. De garantieregeling is wordt toegepast wanneer de kredietnemer onvoldoende bancaire zekerheden kan bieden: hypotheek op onroerend goed, verpanding van inventaris, debiteuren etc. Door het  Borgstellingskrediet MKB wordt het risico voor de kredietinstelling bij het verstrekken van de bedrijfslening verlaagd. Daarmee wil de overheid de kredietverstrekking door banken aan het midden- en kleinbedrijf stimuleren.

Condities voor MKB Borgstellingskrediet BMKB

Het Borgstellingskrediet is bedoeld voor het MKB. Dat wil zeggen: ondernemingen die voldoen aan het KMO criterium van de Europese Unie EU voor Kleine en Middelgrote Ondernemingen. Dat zijn in het algemeen bedrijven met maximaal 250 werknemers en met een jaaromzet tot € 50 miljoen of een balanstotaal tot € 43 miljoen.

De bank verstrekt naast het MKB Borgstellingskrediet ook overige bedrijfsfinanciering zonder staatsgarantie. Normaal gesproken in de verhouding 1:1. Dus: de hoogte van de garantie bedraagt standaard 50%. En wel tot een maximale borgstelling van € 1,5 miljoen.

De primaire beoordeling van het krediet ligt bij de bank die het krediet verstrekt. Dus aan alle voorwaarden voor wat betreft de rentabiliteit en solvabiliteit zal moeten worden voldaan. In de kredietaanvraag zal een voldoende betaalcapaciteit moeten blijken uit onderbouwde kasstroomprognoses.

Voor het verstrekken van een MKB Borgstellingskrediet wordt van de ondernemer tevens een privé borgtocht (aansprakelijkheid in privé gevraagd) naar vermogen (van de IB ondernemer) of 25% van het BMKB (van de DGA).

Fresh Money

De garantieregeling Borgstellingskrediet MKB kan alleen worden aangevraagd voor ‘Fresh Money’ situaties. Dus het aangevraagde krediet is voor uitbreiding van het krediet bij de bestaande bank. Of bij het herfinancieren  van bedrijfskredieten bij een andere bank. En de regeling is bij uitstek geschikt voor het financieren van bedrijfsoverdracht.

Speciale situaties

In een aantal situaties is de staatsgarantie ruimer. Voor startende ondernemingen is de garantie 67,5% van de totale bedrijfsfinanciering tot €266.667. De maximale borgstelling bedraagt dan dus €180.000. Daarboven kan echter de reguliere staatsgarantie worden ingepast.  Voor innovatieve bedrijven is de borgstelling 60% van het totale krediet. Een bedrijf kwalificeert zich als innovatief wanneer deze beschikt over een WBSO verklaring

Rente en Aflossing

Bij de afsluiting is wel een provisie verschuldigd die kan oplopen naar 3,2%.  In het algemeen is overigens het rentetarief echter gunstiger. Dit door een lagere risicoinschatting door de bank. Dit doet dit nadeel gedeeltelijk teniet. De aflossing strekt zich uit over een periode van zes jaar. Behoudens voor de financiering van onroerend goed (zakelijke bedrijfspanden). Voor vastgoedfinancieren is de looptijd 12 jaar. Deze moeten dan wel overwegend gebeukt worden voor de eigen bedrijfsactiviteiten. Beleggingspanden zijn dus uitgesloten.

Deelnemende kredietinstellingen

Niet alle bancaire instellingen verstrekken MKB Borgstellingskredieten. Wie dat zeker wel doen zijn de Rabobank ABN-AMRO, ING bank, Triodos, Deutsche Bank en Van Lanschot Bankiers. Maar er zijn ook overige financiers die wel staatsgarantie inpassen zoals Qredits, Europese Horeca Financieringsmaatschappij etc. Let dus goed op waar u uw financieringsaanvraag neerlegt.

Uitsluiting

Naast de genoemde besteding zoals kredietconversie bij eenzelfde bank en beleggingspanden (beleggen in vastgoed) zijn ook de landbouw, tuinbouw en visserij uitgesloten. Maar ook een aantal beroepsgroepen als dierenarts, notaris, advocaat, gerechtsdeurwaarder etc.

Aflossingsvrij

Overigens is in de garantieregeling Borgstellingskrediet MKB voorzien in ‘aflossingsvrije perioden’. De aflossing kan een aantal keren worden opgeschort zonder de dreiging van een ‘bijzonder beheer’ situatie.

Tijdelijke verruiming

Met regelmaat is er sprake van tijdelijke verruiming van de garantieregeling. Zo geldt tot eind van het jaar 2014 dat de ruimere garantieregeling ook mag worden toegepast voor het bestaande MKB.

©BBO&F