Debt Service Capacity Ratio

Debt Service Capacity RatioDe Debt Service Capacity Ratio is een belangrijke graadmeter voor de financierbaarheid van een bedrijf. Het brengt tot uitdrukking in hoeverre de onderneming in staat is om de contractuele financiële verplichtingen te voldoen. Bijvoorbeeld aan de verstrekkers van vreemd vermogen, zoals banken. Of: de financiële verplichtingen aan andere kostencrediteuren of contractpartijen voor operationele lease, huurovereenkomsten etc.

Vreemd vermogen

De verstrekkers van vreemd vermogen vermijden in principe alle risico. Zij wensen zekerheden. En de afspraken over de rente en aflossingsverplichtingen moeten stript worden nagekomen. Graag krijgen ze nog een voorrangspositie: ze verlangen zekerheden zoals hypothecair recht op onroerend goed of schepen, pandrecht op machines, inventaris, intellectueel eigendom en hoofdelijke aansprakelijkheid van derden. Die zekerheidspositie moet stevig zijn. Maar belangrijker voor verstrekkers van vreemd vermogen is de wetenschap dat de aflossing en rente betaald kan worden overeenkomstig de contractuele afspraken.

Betaalcapaciteit

Belangrijke graadmeter is dus: in hoeverre kan de rente en aflossing op het vreemd vermogen worden betaald. De Debt Service Capacity Ratio is een essentieel verhoudingsgetal. Dat deelt de beschikbare financiële kasstroom op de rente en aflossing. De Debt Service Capacity Ratio is een belangrijk kompas waarop de verstrekkers van vreemd vermogen varen. De financiers willen graag een zekere ruimte in de betalingscapaciteit, bijvoorbeeld 30%.

Definities Debt Service Capacity Ratio

Voor de Debt Service Capacity Ratio zijn verschillende definities en ook benamingen. Te noemen vallen de Cash Cover en de schuldenlastdekking. Ook komen we tegen de Fixed Charges Coverage Ratio. Deze laatste neemt het begrip Debt Service Capacity Ratio wat breder op: ook de verplichtingen huur, lease en huurkoop worden meegenomen.

Strikt genomen is de basis regel: welke kasstroom is er nu netto beschikbaar voor de betaling van de schuldenlast plus eventuele vaste verplichtingen. Dat bedrag delen we dan door die schuldenlast plus eventuele vaste verplichtingen. Een kasstroomanalyse is de basis voor de Debt Service Capacity Ratio. Zo’n kasstroomanalyse is dan ook de belangrijkste steunpilaar in een financieringaanvraag.

Debt Service Capacity Ratio in de praktijk

Als voorbeeld nemen we de besloten vennootschap KoKo BV. KoKo is het bedrijf van Koos: Koos’ Kozijnen. KoKo BV produceert hardhouten kozijnen voor de woningbouw. KoKo voorziet voor het komende jaar een winst van €37.280 op basis van de volgende prognose:

Resultatenrekening
Jaar 1
(Winst/Verlies)
Omzet
€ 610.000
Inkoopwaarde
€ 259.250
Brutomarge
€ 350.750
Personeel
€ 220.000
Verkoopkosten
€ 25.250
Huisvesting
€ 22.250
Overige kosten
€ 15.250
Afschrijvingen
€ 16.000
Totaal bedrijfkosten
€ 298.750
Bedrijfsresultaat
€ 52.000
Rente
€ 5.400
Resultaat voor belasting
€ 46.600
Belasting
€ 9.320
Resultaat na belasting
€ 37.280

De kasstroom is dan naar verwachting nettowinst €37.280 plus afschrijvingen €16.000 = €53.280.

Koos heeft een lening bij de bank met een jaarlijkse aflossing van €12.000. De rente in het komende prognosejaar bedraagt €5.400. De totale Debt Service is daarmee €17.400:

En daarmee de Debt Service Capacity Ratio: €53.280 / €17.400 = 3,06. KoKo BV heeft dus schijnbaar een substantiële overschot op zijn betaalcapaciteit.

We moeten echter wat verder kijken in de financiële ontwikkeling van KoKo BV. Want de winstprognose is mede gebaseerd op nieuwe investeringen. De realisatie en prognose van het vermogen is:

Balans KoKo BV
Jaar 0
Jaar 1
ACTIVA
Machines en installaties
€ 110.000
€ 122.000
Voorraden
€ 94.000
€ 96.000
Debiteuren
€ 71.000
€ 75.000
Overlopend actief
€ 4.000
€ 3.000
Rekening courant
€ 31.504
€ 41.284
TOTAAL
€ 310.504
€ 337.284
PASSIVA
Eigen vermogen
€ 153.504
€ 190.784
Lening bank 10 jaar
€ 96.000
€ 84.000
Crediteuren
€ 45.000
€ 46.000
Overlopend passief
€ 16.000
€ 16.500
TOTAAL
€ 310.504
€ 337.284

In het prognosejaar voorziet Koko BV dus een uitbreidingsinvestering van €25.000 plus vervangingsinvestering van €3.000. Per saldo €28.000. Dat moeten we eigenlijk van de beschikbare kasstroom aftrekken. Deze is dus eigenlijk maar €53.280 MINUS €28.000 = €25.280.

En daarmee de Debt Service Capacity Ratio: €25.280 / €17.400 = 1,45. KoKo BV heeft dus nog steeds een substantiële overschot op zijn betaalcapaciteit.

Echter, de winstprognose is mede gebaseerd op groei. Daarmee zal KoKo BV ook meer voorraad moeten gaan aanhouden. En ook wordt een toename van de debiteuren voorzien. En wellicht zullen de –deels nieuwe- klanten wat minder vlot gaan betalen. In het prognosejaar voorziet Koko een toename van het netto werkkapitaal van €3.500. Dat moeten we eigenlijk van de beschikbare kasstroom aftrekken. Deze is dus eigenlijk maar €53.280 MINUS €28.000 MINUS €3.500= €21.780.

En daarmee de Debt Service Capacity Ratio: €21.780 / €17.400 = 1,25. Nu wordt dat substantiële overschot op de betaalcapaciteit KoKo BV wel wat spannend. De verlangde 30% overschot betalingscapaciteit wordt niet meer gehaald.

En helaas wordt het nog wat spannender als we de bedenken dat KoKo ook vaste contracten heeft voor een totaal aan financiële verplichtingen van €25.000: €20.000 huur pand en €5.000 voor de operationele lease van een bedrijfsauto. Als we hiervoor de correcties invoeren is €78.280 beschikbaar: netto winst PLUS afschrijvingen MINUS investeringen MINUS mutatie netto werkkapitaal PLUS vaste verplichtingen is €46.780. Dit moeten we delen op €42.400:

Vaste verplichtingen
Aflossing
€ 12.000
Rente
€ 5.400
Vaste verplichtingen
€ 25.000
Totaal
€ 42.400

En daarmee de Debt Service Capacity Ratio: €46.780 / €42.400 = 1,10. Nu wordt dat substantiële overschot op de betaalcapaciteit KoKo BV wel wat nijpend.

Theoretisch correcte bepaling Debt Service Capacity Ratio

Voor de mensen die graag een theoretisch een strikte toepassing zoeken. In voorgaande is voorbijgegaan aan de fiscale compensaties. Bijvoorbeeld: de kosten voor huur en lease (€25.000) zijn fiscaal verrekenbaar. De tax shield is niet meegenomen. Eigenlijk moeten we uitgaan van de vrije kasstromen. Maar een dergelijke analyse staat in het algemeen ver af van een praktische eenvoudige benadering. Voor de volledigheid en de liefhebbers: de volgende uitwerking van de laatste variant. De vrije kasstroom voor KoKo BV in het prognosejaar is:

Vrije kasstroom
Bedrijfswinst (EBIT)
€ 52.000
Belasting over bedrijfswinst
€ 10.400-
Afschrijvingen
€ 16.000
Kasstroom uit operatie
€ 57.600
Af: Mutatie werkkapitaal
€ 3.500-
Af: Investeringen
€ 28.000-
 
Vrije kasstroom
€ 26.100
Vaste verplichtingen
€ 25.000
Tax shield vaste verplichtingen
€ 5.000-
Beschikbaar
€ 46.100

De rente en aflossing en de vaste verplichtingen zijn:

Aflossing
€ 12.000
Rente
€ 5.400
Vaste verplichtingen
€ 25.000
Totaal
€ 42.400

De theoretisch correcte Debt Service Capacity Ratio is daarmee 1,09

Gevoeligheidsanalyse Debt Service Capacity Ratio

Uit voorgaande lijkt er weinig aan de hand. Maar een verstrekker van vreemd vermogen zal ook kijken naar een minder optimistisch scenario. Dus: als de omzetstijging wat tegenvalt. Bijvoorbeeld 5%. Wat is dan de Debt Service Capacity Ratio? In onderstaande is de gevoeligheid weergegeven:

Omzet
100%
98%
96%
94%
92%
DSCR 1
3,06
2,74
2,42
2,09
1,77
DSCR 2
1,45
1,13
0,81
0,49
0,16
DSCR 3
1,25
0,93
0,61
0,28
-0,04
DSCR 4
1,10
0,97
0,84
0,71
0,57
DSCR 5
1,09
0,95
0,82
0,69
0,56

We zien dus dat bij een tegenvallende omzet (-2%), de Debt Service Capacity Ratio al voor de varianten 3 tot en mer 5 onder de 1 zakt. Kortom, de investering kan dus blijkbaar niet ALLEEN vanuit de exploitatie worden gedragen.

Gelukkig is de vermogenspositie van KoKo BV, onder meer de liquiditeitspositie, voldoende om het gebrek aan betaalcapaciteit vanuit de exploitatie te dekken. KoKo BV heeft €31.504 aan liquide middelen. Het tijdelijke tekort aan kasstroom uit de exploitatie kan door KoKo BV worden opgevangen! Gelukkig maar!

©BBO&F