Succesfactoren Bedrijfsfinanciering

succesfactoren bedrijfsfinancieringVoor geslaagde aanvraag voor een bedrijfsfinanciering zijn er een zevental succesfactoren bedrijfsfinanciering van doorslaggevend belang. Of nu een aanvraag voor bedrijfskrediet wordt neergelegd bij een bank, of risicokapitaal wordt gevraagd aan een informal investor, een private equity fonds, crowdfunding of kredietunie. Juist een ruime toereikende score op deze succesfactoren effent het pad voor een bedrijfsfinanciering. Dat zijn plan, ervaring, kennis, doorzettingsvermogen, flexibiliteit, passie en commitment. Wat dat betekent voor een succesvolle kredietaanvraag wordt duidelijk

Plan voor bedrijfsfinanciering

De aanvraag voor een bedrijfsfinanciering wordt steeds opgehangen aan een plan. Niet alleen een bedrijfsplan (hoe gaan we de markt bewerken, hoe gaan we de markt bedienen, hoe gaan we klanten binden, hoe gaan we de producten/diensten produceren/leveren, etc.) maar ook een financieel plan. Dat financiële plan moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Verschillende financiers hanteren hierbij uiteenlopende eisen. In de kern komt het erop neer dat er voldoende rentabiliteit moet zijn. Dat lijkt voor de hand liggend. Maar in de praktijk blijken financiële plannen daar onvoldoende aan te voldoen. Na de investering blijkt dan de winstgevendheid af te nemen. Geen goed startpunt voor bedrijfskrediet!

Zo’n financieel plan moet vooral ook gebaseerd zijn op realistische uitgangspunten en inschattingen van prijzen, marktomvang, marktaandelen, kosten voor het produceren en leveren van het product (of de dienst), de algemene kosten die nodig zijn om het bedrijfsmodel in de lucht te houden, etc. Binnen een conservatieve (voorzichtige) financiële prognose moet voldoende ruimte zitten om de financiële verplichtingen na te komen. Maar de financiële uitwerking moet ook te relateren zijn aan de bestaande marktomstandigheden. Wat zijn de marktprijzen van concurrenten, wat zijn realistische kostenniveaus, etc. En: waar blijken deze dan uit?

De aard van de business case is hierbij natuurlijk ook van belang. Gaat het hier over een bestaande onderneming in een markt met nog onontgonnen marktpotentie? Een bedrijf waarbij een goede benchmark beschikbaar is? Of praten we over een ‘startup’ in een risicovolle en dynamische bedrijfsomgeving met een internationaal marktbereik? Dat maakt wel een groot verschil voor de verschillende soorten financiers. Een kredietbank zal zich eerder laten overtuigen op basis van de bewezen financiële prestaties over de afgelopen 3 jaar. Terwijl een risicofinancier zich meer laat prikkelen door een marktpotentie en schaalbaarheid.

Veel informele investeerders stappen alleen in een nieuw business model met –in potentie- 5 keer betere producten of diensten. Of: een kosteneffectieve propositie: die 5 keer zo weinig kost voor een vergelijkbaar product. Een business model met maar een marginale of vergelijkbare financiële prestatie hoeft niet snel op steun te rekenen van risicofinanciers voor een startende onderneming. Want de ervaring leert: gaandeweg zijn er tegenvallers. Dan moeten extra kosten en investeringen worden gemaakt. Bij een marginale business case is de return on investment ROI dan uiteindelijk toch te krap. Met alle financiële problemen van dien.

Kennis voor bedrijfskrediet

Het helpt als een aanvrager van bedrijfsfinanciering over de juiste kennis beschikt. En deze kennis ook op een goede manier etaleert. Kennis van de producten, de markten, de concurrenten, de trends, de belangrijkste toeleveranciers, de afnemers, de kansen en de bedreigingen. Gedegen kennis ontstaat uit ervaring (zie volgende alinea) maar ook voorstudies. Een financier vertrouwt zijn geld toe aan ondernemers met een solide voorbereiding. Die zich goed hebben voorbereid. Studie hebben gemaakt van de markt. Die vanuit die kennis tijdig maatregelen kunnen nemen. En de business case kunnen bijsturen. Het vermogen om de dynamiek van de markt te kunnen interpreteren en om van daaruit de juiste stappen te kunnen ontwikkelen is een belangrijk pluspunt.

Etaleer ervaring voor bedrijfsfinanciering

Voor een bedrijfskrediet is het etaleren van de juiste ervaring een groot pluspunt. Ervaring met vergelijkbare rol in het bedrijfsleven. Is de juiste commerciële, operationele en financiële ervaring aanwezig!? En zo niet: hoe wordt dat opgelost? En is de ervaring ook binnen dezelfde of vergelijkbare branche? Het leiden van een ontwikkelingsproject voor innovatieve technische producten is iets anders dan het leiden van bouwbedrijf of transportonderneming.

Doorzettingsvermogen

Maar ook essentieel is het doorzettingsvermogen van de krediet aanvrager. En ook: in hoeverre wordt dat gedragen door zijn team. De weg naar succes kent vele obstakels. De bedrijfsdoelen liggen op papier direct achter de horizon. Maar op het pad daar naar toe is kent vele hindernissen. En die moeten genomen worden. Als zaken tegenzitten moet het management de veerkracht hebben om zich er door heen te slaan. Zonder doorzettingsvermogen geen bedrijfsfinanciering. Want de verstrekker van een bedrijfsfinanciering wil geen actieve rol in de bedrijfsvoering.

Passie voor bedrijfskrediet

Passie telt ook stevig mee. De passie bij het product of de dienst is cruciaal bij de aanvraag van een bedrijfskrediet. Een absoluut vertrouwen in een onderscheidende positie in de markt. Meerwaarde voor klanten en een bepalend onderscheidend vermogen ten opzichte van het bestaande en concurrente aanbod. En de getoonde passie werkt ook aanstekelijk: de financier wordt positief beïnvloed. De passie wordt als snel gedragen. En als de financier dat ook zo voelt, dan zullen de klanten en de toeleveranciers dat ook gaan merken. De basis voor een solide rentabiliteit is dan gelegd.

Flexibiliteit

Flexibiliteit is een essentiële basis in het denken en doen van de kredietnemer. Doorzettingsvermogen en passie zijn goede eigenschappen. Maar een open houding naar de omgeving en het vermogen en de bereidheid om mee te buigen met nieuwe ontwikkelingen is zeker zo belangrijk. Want in het tijdsbestek tussen de start en een volwassen exploitatie wijzigen de interne en externe bedrijfsomstandigheden zich beslist. Dat doet zich vrijwel steeds een aanslag op de flexibiliteit van ondernemingen. Als dan al te volhardend aan het oorspronkelijke plan wordt vastgehouden blijven de juiste kansen onbenut.

Commitment bij bedrijfsfinanciering

Het eigen commitment van de kredietnemer komt altijd tot uitdrukking door een substantiële inbreng van eigen financiële middelen. Sommige aanvragers van een bedrijfsfinanciering stellen met al te veel gemak: die investeerder moet maar 100% doen. Wij brengen onze kennis en ervaring in. Dat is leuk bedacht. Maar kansloos bij de aanvraag voor bedrijfskapitaal. Het is de kwestie van de scheur in de broek bij een zogenaamde deconfiture.

Succesfactoren Bedrijfsfinanciering Samengevat

De zeven succesfactoren bedrijfsfinanciering zijn plan, ervaring, kennis, doorzettingsvermogen, flexibiliteit, passie en commitment. Evalueer de eigen score op al deze aspecten. Waar zitten de blinde vlekken en aandachtspunten? Bij de voorbereiding van een aanvraag voor bedrijfsfinanciering hoort dus een eerlijke reflectie op deze succesfactoren. Dat helpt aanzienlijk om de juiste bruggen naar een bedrijfsfinanciering te slaan.

©BBO&F